Доступ до правосуддя

Доступ до правосуддя

Замовник:

EPL

Рік:

2015

Верстка:

Денис Огоноченко

МБО “Екологія – Право – Людина”

 

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

УДК [349.6:347.994](477)
ББК 67.9(4УКР)307я73
Д 70

Колектив авторів:

Є. А. Алексєєва, магістр права, провідний юрисконсульт, керівник інформаційно-аналітичного відділу ЕПЛ – глави 2.1; 2.3;

Г. М. Левіна, магістр права, юрисконсульт Громадської еколого-правової організації «ЕкоПраво-Київ» − глава 2.2;
О. М. Шуміло, канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій
Харківського національного університету внутрішніх справ, голова Харківської міської громадської організації «ЕкоПраво-Харків» – розділ 1;
С. В. Шутяк, юрисконсульт 1- ої категорїї ЕПЛ, адвокат – глава 2.2,
О. В. Кравченко, директор, головний редактор ЕПЛ – вступ, загальна редакція.
Доступ до правосуддя в галузі охорони довкілля: практичний посібник /Алексєєва Є. А.,

Левіна Г. М., Шуміло О. М., Шутяк С. В., Кравченко О. В.; Міжнародна благодійна організація «Екологія–Право–Людина». – Львів: Норма, 2015. – 144 с.

ISBN 978-966-7775-48-3
У посібнику вперше подано систематичний виклад правового регулювання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля. У ньому обґрунтовано основні засади, викладено систему міжнародних та національних правових норм, що регулюють зазначені правовідносини. Висвітлено практичні аспекти доступу до правосуддя в цій царині. Видання містить приклади судових справ та зразки процесуальних документів, а також необхідні нормативні акти для правозастосування.

Призначено для правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій, студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей і всіх, кого цікавить ця проблематика.

УДК [349.6:347.994](477)
ББК 67.9(4УКР)307я73


Видання здійснено за фінансової підтримки Фонду демократії Організації Об’єднаних Націй.